Číslo hlasovania: 7904
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k žiadosti na uzatvorenie zmluvy o výpožičke pozemku      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o výpožičke časti pozemku o výmere cca 18 m2 z p.č. 681/1 o výmere 3876 m2, ostatná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre LogiSys, s.r.o., IČO: 34143815, so sídlom Lúčová ulica 570/3, 945 01 Komárno, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 2410/N, za účelom vybudovania polovegetačnej dlažby pred polyfunkčným objektom so s.č. 3258 na p.č. 681/2, vedených na LV 7549 v k.ú. Komárno, na dobu 1 roka, za nasledovných podmienok:
- po uplynutí doby výpožičky vybudovanú investíciu vypožičiavateľ bezplatne
odovzdá do vlastníctva Mesta Komárno,
- viazanosť návrhu zmluvy o výpožičke je 30 dní odo dňa doručenia návrhu
zmluvy o výpožičke,

B/ ukladá
Mestskému úradu Komárno

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o výpožičke v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: