Číslo hlasovania: 7905
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k žiadosti o prenájom nebytového priestoru      Mestské zastupitežstvo v Komárne

neschvažuje

uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru s podlahovou plochou 527 m2 so s.č. 3691, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno ako ostatný objekt na p.č. 1819/19, pre CENTRUM ALTERNATÍVNYCH LIEČENÍ, n.o., IČO 42052017, so sídlom Hradná ulica 2, 945 01 Komárno, zapísaná v registri Krajského úradu v Nitre pod číslom VVS/NO-8/2006 dňom 10.02.2006, nakožko v zmysle ”Zásad ochrany, obnovy a prezentácie pevnostného systému” schválených uznesením Mestského zastupitežstva v Komárne č. 1706/2006 zo dňa 12. októbra 2006 v zmysle ”Koncepcie ochrany, obnovy a revitalizácie Ústrednej pevnosti v Komárne” schválenej uznesením Mestského zastupitežstva v Komárne č. 1396/2006 zo dňa 9. marca 2006 je tento objekt rušivý a bude v blízkej budúcnosti odstránený.Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 1
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Csaba Fehér Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:
Ing. Péter Birkus

   Zdržali sa:
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák Ing. István Zámbó

   Nehlasovali: