Číslo hlasovania: 7906
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k žiadosti o odpredaj pozemku      Mestské zastupitežstvo v Komárne

neschvažuje

odpredaj časti pozemku o výmere cca 300 m2 z p.č. 717 o výmere 1 033 m2, ostatná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, upresnenej geometrickým plánom, pre L.A.C., spol. s r.o., IČO 36534161 so sídlom Sernný trh 6, 945 01 Komárno.Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali: