Číslo hlasovania: 7907
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k žiadosti na uzatvorenie zmluvy o výpožičke pozemku      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ berie na vedomie

žiadosť Ing. Jozefa Szigetiho, narodeného 16.05.1962, trvalým pobytom Lesná ulica 60, 945 01 Komárno, podnikateľa obchodným menom Ing. Jozef Szigeti, IČO 32419864, zapísaného v Živnostenskom registri Obvodného úradu v Komárne, číslo živnostenského registra 401-4532 vo veci uzatvorenia zmluvy o výpožičke časti pozemku o výmere 1 000 m2 z p.č. 7051/321 o výmere 7757 m2, zastavaná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno za účelom uskladnenia zeminy a drevnej štiepky potrebnej na sadové úpravy v meste,

B/ ukladá
Mestskému úradu Komárno

perokovať so žiadateľom výber inej vhodnej lokality.

Termín: 60 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Csaba Fehér Ing. László Győrfy Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Novák
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus Mgr. Ondrej Gajdáč Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali: