Číslo hlasovania: 7908
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k žiadosti na uzatvorenie zmluvy o výpožičke pozemku      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o výpožičke časti pozemkov vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno :
- z p.č. 234/6 o výmere 195 m2, zastavaná plocha výmeru 16 m2,
- z p.č. 234/8 o výmere 37 m2, zastavaná plocha výmeru 32 m2,
- z p.č. 242 o výmere 2208 m2, zastavaná plocha výmeru 52 m2,
- z p.č. 406 o výmere 6110 m2, zastavaná plocha výmeru 33 m2,

pre Ing. Štefana Zámbóa a manželku RNDr. Eleonóru Zámbóovú, obaja trvalým pobytom Komárno, za účelom zriadenia staveniska pre stavbu polyfunkčnej budovy na p.č. 234/3, na dobu 2 rokov, za nasledovných podmienok:

- viazanosť návrhu zmluvy o výpožičke je 30 dní odo dňa doručenia návrhu zmluvy o výpožičke,

B/ ukladá
Mestskému úradu Komárno

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o výpožičke v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: