Číslo hlasovania: 7909
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k žiadosti o prenájom pozemku      Mestské zastupitežstvo v Komárne

schvažuje

uzatvorenie zmluvy o nájme časti pozemku o výmere 24 m2 z p.č. 68 o výmere 3485 m2, ostatná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, za účelom zriadenia terasy pre Martina Hanzlíka, trvalým pobytom Valchovnícka ulica 21, 945 01 Komárno, podnikateža obchodným menom Martin Hanzlík – HOSTINEC U ČIERNEHO PSA, IČO: 41609981, zapísaný v živnostenskom registri Obvodného úradu v Komárne, číslo živnostenského registra 410-5390 do 15. októbra 2007. Cena nájmu je stanovená vo výške predchádzajúceho nájmu.Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 1
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus  Attila Farkas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő
Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:
Ing. Béla Szabó

   Zdržali sa:
Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány MUDr. Zsolt Sebő

   Nehlasovali: