Číslo hlasovania: 7910
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k žiadosti o prenájom lesných pozemkov      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ berie na vedomie, že

sú podané tri žiadosti na prenájom lesných pozemkov, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno:

1. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, IČO 36 038 351, so sídlom Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Pš, vložka číslo 155/S, Odštepný závod Palárikovo, so sídlom Remeselnícka 48, 941 11 Palárikovo,

2. László Gál, trvalým pobytom Marcelová, podnikateľ, obchodným menom László Gál – KLAPKALÉGIÓ, IČO 36 101 583, zapísaný v Živnostenskom registri Obvodného úradu v Komárne, číslo živnostenského registra 410 – 17106,

3. LESÁR, spol. s r.o., IČO 36 258 989, so sídlom Poľovnícka 62, 932 01 Veľký Meder, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 14662/T

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

vypracovať podmienky na vyhlásenie verejnej súťaže na prenájom lesných pozemkov vo vlastníctve Mesta Komárno v k.ú. Komárno za účasti odborného lesného hospodára a s prihliadnutím na požiadavky komisie ŽP a VP zo dňa 27.3.2007.

Termín: 90 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus JUDr. Éva Hortai

   Nehlasovali: