Číslo hlasovania: 7911
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k žiadosti o odkúpenie pozemku      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o výpožičke časti pozemku o výmere 100 m2 z p.č. 2697/1 o výmere 7257 m2, zastavaná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, na parkovacie účely pre DEMARKT spol. s r.o., IČO 31428801 so sídlom Elektrárenská 3, 945 01 Komárno, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka číslo 3221/N, na dobu 1 roka, s tým, že MsÚ určí spôsob rekonštrukcie parkoviska dodatočne, za nasledovných podmienok :

- vypožičiavateľ rekonštrukciu parkoviska po určení podmienok vykoná na vlastné náklady,
- vypožičiavateľ po uplynutí doby výpožičky vybudované investície odovzdá bezplatne do majetku mesta,
- viazanosť návrhu zmluvy o výpožičke je 30 dní odo dňa doručenia návrhu zmluvy o výpožičke,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

1. vypracovať spôsob rekonštrukcie parkoviska v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,

Termín: 60 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

2. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o výpožičke podľa bodu A/ tohto uznesenia.


Termín: 30 dní od vypracovania spôsobu rekonštrukcie parkoviska
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Gábor Dékány

   Nehlasovali: