Číslo hlasovania: 7913
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k žiadosti o bezodplatný prevod nehnuteľností      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ neschvaľuje

bezodplatný prevod ani odpredaj spoluvlastníckeho podielu Mesta Komárno na nehnuteľnostiach vedených na LV 2023 v k.ú. Komárno mesta, dom so súpisným č. 434 na p.č. 7252/1, dom so súpisným č. 435 na p.č. 7253/1, pozemku p.č. 7252/1 o výmere 264 m2, zastavaná plocha, pozemok p.č. 7253/1 o výmere 254 m2, zastavaná plocha, v podiele 11/15 k celku pre Nitriansky samosprávny kraj – Domov dôchodcov a Domov služieb, IČO 00352314, so sídlom Športová 11, 947 01 Hurbanovo, podielového spoluvlastníka nehnuteľností v podiele 4/15 k celku,

B/ ukladá
Mestskému úradu Komárno


1. zabezpečiť zaslanie oznámenia o prijatí uznesenia podľa bodu A/ mesta uznesenia,

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

2. rokovať o odkúpení spoluvlastníckeho podielu nehnuteľností Nitrianskeho samosprávneho kraja – Domov dôchodcov a Domov služieb, IČO 00352314, so sídlom Športová 11, 947 01 Hurbanovo, v podiele 4/15 k celku.

Termín: 90 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus

   Nehlasovali: