Číslo hlasovania: 7914
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k žiadosti na uzatvorenie zmluvy o výpožičke pozemku      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o výpožičke časti pozemkov vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno nasledovne:

- časť o výmere cca 325 m2 z p.č. 154/2 o výmere 1494 m2, zastavaná plocha za účelom vybudovania prístupovej komunikácie k plánovanej predajni na p.č. 213 v k.ú. Komárno, a časti pozemkov
- p.č. 132/1 o výmere 1709 m2, zastavaná plocha,
- p.č. 134 o výmere 1079 m2, zastavaná plocha,
- p.č. 137 o výmere 2860 m2, ostatná plocha,
- p.č. 140/1 o výmere 4616 m2, ostatná plocha,
- p.č. 140/7 o výmere 332 m2, ostatná plocha,
a časti parciel upresnených geometrickým plánom :
- p.č. 154/3 o výmere
- p.č. 154/1 o výmere
- p.č. 153/6 o výmere
- p.č. 153/5 o výmere
- p.č. 151/1 o výmere
za účelom umiestnenia inžinierskych sietí – elektrickej prípojky, po predložení projektovej dokumentácie, pre Lidl Slovenská republika, v.o.s., IČO 35793783 so sídlom Veľkosklad potravín LIDL, Púchovská 12, 914 41 Nemšová, na dobu 2 rokov, za nasledovných podmienok:
- viazanosť návrhu zmluvy o výpožičke je 30 dní odo dňa doručenia návrhu zmluvy o výpožičke,

B/ ukladá
Mestskému úradu Komárno

1. zabezpečiť zaslanie výzvy na predloženie projektovej dokumentácie v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

2. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o výpožičke v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od predloženia projektovej dokumentácie
na uloženie inžinierskych sietí
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 5
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus  Attila Farkas
 Csaba Fehér JUDr. Éva Hortai JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. István Zámbó

   Proti:
Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány Ing. László Győrfy Ing. Béla Szabó
Mgr. Štefan Zábojník

   Zdržali sa:
Mgr. Béla Keszegh

   Nehlasovali: