Číslo hlasovania: 7915
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k žiadosti o odpredaj pozemkov      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

zámer na odpredaj pozemku, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno ako p.č. 10229/1 o výmere 12366 m2, orná pôda, pre Júliusa Dobosiho, a manželku Martu Dobosiovú, obaja trvalým pobytom Imeľ, pre účely uzatvorenia kontraktu s firmou SAMSUNG Electronica Slovakia s.r.o., Hviezdoslavova 807, 924 27 Galanta, IČO 36249564, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 13528/T na dodávanie lisovaných dielov s vytvorením približne 50-80 pracovných miest priamo v meste Komárno po realizácii lisovne a dobudovaní skladových priestorov,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

vypracovať a predložiť návrh podmienok predaja podľa bodu A/ uznesenia.

Termín: nasledujúce zasadnutie MZ
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: