Číslo hlasovania: 7916
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov v budove Dôstojníckeho pavilónu na prízemí južného krídla, so s.č. 142 na p.č. 1846/3, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno s podlahovou plochou 96,69 m2 (t.č. RTG ambulancia), za účelom prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia v ambulancii pneumológie a ftizeológie, pre Gytap s..r.o., IČO 35964634, so sídlom Jazmínová ulica 11, 945 04 Komárno časť Nová Stráž, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 17327/N, za rovnakých podmienok, ako bola uzatvorená Zmluva o nájme s nájomcom S o X R a, s.r.o., pod č. 464/OSM/2004 dňa 26. júla 2004, na dobu určitú do 31. júla 2014, za nájomné vo výške 750,- Sk/m2/rok, s tým, že nebytové priestory môžu slúžiť výlučne na poskytovanie zdravotníckej starostlivosti, za nasledovných podmienok:

- nájomca sa zaväzuje, že prípadné investície potrebné k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti v dôsledku legislatívnych zmien, zabezpečí na vlastné náklady,
- viazanosť návrhu zmluvy o nájme v zmysle bodu A/ tohto uznesenia je 30 dní odo dňa doručenia návrhu zmluvy o nájme,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od uzatvorenia dohody o skončení nájmu s predchádzajúcim nájomcom
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: