Číslo hlasovania: 7917
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k žiadosti o vydanie pozemkov      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ berie na vedomie

žiadosť JUDr. Jozefa Krupu, splnomocneného zástupcu Ing. Viliama Bošiaka, trvalým pobytom Bratislava, Anny Bošiakovej, trvalým pobytom Žilina, Mgr. Petra Bošiaka, trvalým pobytom Nováky, Jozefa Bošiaka, trvalým pobytom Prievidza, Márii Čiliakovej, trvalým pobytom Prievidza, Emílie Rischanekovej, trvalým pobytom Bratislava, žiada o vydanie nehnuteľností, pozemkov v k.ú. Nová Stráž Pk p.č. 1659/1, 1661/1, 1660, 1661/1, 1664/1, 1664/2, 1657, 1659/1, 1638/4, 1628, 1629, 1630, 2136/1, 1614/3 ako orná pôda a z p.č. 1657 výmeru 7650 m2 (stavebné pozemky) a 1/32 spoločného majetku,

B/ konštatuje, že

bez predloženia geometrického plánu nie je možné zaujať rozhodné stanovisko k žiadosti,

C/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť zaslanie oznámenia o prijatí uznesenia.

Termín : 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek MUDr. Péter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus

   Nehlasovali: