Číslo hlasovania: 7918
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k žiadosti o zmenu uznesenia MZ č. 90/2007 zo dňa 19. apríla 2007 o odpredaj pozemku      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

schvaľuje

zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 90/2007 zo dňa 19. apríla 2007 nasledovne:

”A/ schvaľuje

odpredaj časti pozemku o výmere cca 250 m2 z mesta ZMVM p.č. 2615 o výmere 18228 m2, ostatná plocha, vedenej na LV 1 v k.ú. Komárno, upresnenej geometrickým plánom, pre Gábora Vargu, a manželku Magdalénu Vargovú, obaja trvalým pobytom Komárno, za cenu podľa § 2 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č. 4/1998 o podmienkach prevodu vlastníckeho práva k pozemkom vo vlastníctve mesta Komárno, s obmedzeným prístupom alebo s obmedzenou možnosťou využívania v znení neskorších predpisov mesta 84,- Sk/m2, za nasledovných podmienok:

- geometrický plán predložia kupujúci najneskôr do 60 dní od doručenia výzvy,
- viazanosť následne vypracovaného návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platia kupujúci,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

1. zabezpečiť zaslanie výzvy na doručenie geometrického plánu v zmysle bodu A/ mesta uznesenia,

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

2. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu A/ mesta
uznesenia.

Termín: 30 dní od doručenia geometrického plánu
Zodpovedný: prednosta MsÚ”Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: