Číslo hlasovania: 7919
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k žiadosti o odkúpenie pozemku      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

odpredaj pozemku, vedeného na LV č. 6434 v k.ú. Komárno ako p.č. 11764/5 o výmere 131235 m2, orná pôda, pre účely výstavby nového mlyna s celkovou ročnou kapacitou 150 000 ton, pri investičných nákladoch v celkovom objeme 11 mil. EUR s vytvorením približne 100 pracovných miest priamo v meste Komárno v prvej etape (2007-2008) pre RAVONA, s.r.o., IČO 367643337, so sídlom Zámocká 30, 811 01 Bratislava za cenu 5,- EUR/m2, za nasledovných podmienok:

1. zmenu druhu pozemku z ornej pôdy zabezpečí kupujúci na vlastné náklady,
2. kupujúci vybuduje kompletnú infraštruktúru na vlastné náklady,
3. kupujúci preberá právne vzťahy vyplývajúce zo Zmluvy o nájme pozemku č. 13786/9731/OSM/2006 zo dňa 29.09.2006, uzatvorenej medzi Mestom Komárno, ako prenajímateľom a N – Lél, a.s. Veľký Lél, 946 12 Zlatná na Ostrove, ako nájomcom,
4. kupujúci začne výstavbu do 01.06.2008, dokončí výstavbu a začne prevádzku do 30.06.2009 s minimálnym počtom 70 pracovných miest, uvedený počet pracovných miest udrží minimálne po dobu 5 rokov od začatia prevádzky, v prípade nesplnenia podmienok podľa bodu A/1 až A/4 uznesenia predávajúcemu vznikne právo:
- od zmluvy odstúpiť, alebo
- požadovať doplatok kúpnej ceny vo výške 10,- EUR/m2,
5. poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci,
6. kupujúci dodrží nasledovné platobné podmienky :
7. kupujúci zaplatí 20 % kúpnej ceny do 10 dní od podpísania kúpnej zmluvy,
8. kupujúci zaplatí zvyšných 80 % kúpnej ceny do 10 dní po schválení zmeny ÚPN Mesta Komárna,
9. viazanosť vypracovaného návrhu kúpnej zmluvy je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 3
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. György Batta  Attila Farkas  Csaba Fehér Ing. László Győrfy
JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. István Zámbó

   Proti:
 Juraj Bača Ing. Péter Birkus Mgr. Štefan Zábojník

   Zdržali sa:
Mgr. Ondrej Gajdáč  Attila Petheő

   Nehlasovali: