Číslo hlasovania: 792
Číslo bodu: 24.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – finančná časť k čerpaniu a plneniu rozpočtu k 31.03.2004 – Mesto Komárno


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

berie na vedomie

čerpanie a plnenie rozpočtu Mesta Komárno ku dňu 31.03.2004 na strane príjmov vo výške 91.610 tis. Sk a výdavkov vo výške 89.787 tis. Sk.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy Ing. Péter Békési
 Attila Farkas Mgr. Lajos Szép Ing. László Győrfy RNDr. Géza Nagy
JUDr. Éva Hortai Ing. István Zámbó Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník
PaedDr. István Bende MUDr. Anton Marek Ing. Zoltán Varga Mgr. György Batta
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Frigyes Gogola

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: