Číslo hlasovania: 7920
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k návrhu na odpredaj plynárenských zariadení      Mestské zastupitežstvo v Komárne

A/ schvažuje

odpredaj plynárenských rozvodných zariadení, vybudovaných v rámci stavby

1. Rozšírenie STL plynovodu Malodunajská cesta Komárno
STL plynovod PE D40 – 272 bm, 5 ks prípojok PE D32 – 22,5 bm

2. STL plynovod pre A – 1, 44 b.j. sídl. Bašty I. Komárno
STL plynovod PE 110 – 52 bm, 2 ks prípojok PE D 32 – 27,0 bm

Pre SPP – distribúcia, a.s. IČO : 35 910 739, so sídlom Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava za cenu
1. 113 532,30 Sk vrátane DPH
2. 185 631,00 Sk vrátane DPH

za nasledovných podmienok:

- viazanos vypracovaného návrhu kúpnej zmluvy a zaplatenie kúpnej ceny v celej výške je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpeči spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu A/ mesta uznesenia.

Termín: do 31. decembra 2007
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: