Číslo hlasovania: 7921
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k žiadosti o zmenu uznesenia MZ č. 97/2007 zo dňa 19.04.2007 o odkúpenie pozemku      Mestské zastupitežstvo v Komárne

schvažuje

zmenu uznesenia Mestského zastupitežstva v Komárne č. 97/2007 zo dňa 19.04.2007 nasledovne

”A/ schvažuje

odpredaj pozemku, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno mesta p.č. 1164 o výmere 21 m2, zastavaná plocha, pre Alžbetu Dombiovú, trvalým pobytom Komárno, za cenu v zmysle § 3 VZN č. 4/1998 o podmienkach prevodu vlastníckeho práva k pozemkom vo vlastníctve mesta Komárno v znení neskorších predpisov za 150,- Sk/m2, za nasledovných podmienok:
- viazanos návrhu kúpnej zmluvy je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnutežností platí kupujúci,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpeči spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy podža bodu A/ mesta uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ”Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
 Attila Petheő

   Nehlasovali: