Číslo hlasovania: 7922
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k žiadosti o zmenu uznesenia MZ č. 1731/2006 zo dňa 12. októbra 2006 o odkúpenie pozemku      Mestské zastupitežstvo v Komárne

neschvažuje

zmenu uznesenia Mestského zastupitežstva v Komárne č. 1731/2006 zo dňa 12. októbra 2006 nasledovne:

1. odpredaj pozemku, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno, ako p.č. 3209/1 o výmere 323 m2, zastavaná plocha, pre Viliama Németha a manželku Cvetanku Némethovú, obaja trvalým pobytom Komárno, v zmysle § 2 VZN č. 4/1998 o podmienkach prevodu vlastníckeho práva k pozemkom vo vlastníctve mesta Komárno v znení neskorších predpisov za cenu 150,- Sk/m2,
2. uzatvorenie dodatku k Zmluve o nájme pozemku č. 2077/2372/OSM/2006 zo dňa 31.01.2006 o zmene predmetu nájmu t.j. vypustenie pozemku, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno ako p.č. 3209/1 o výmere 323 m2, zastavaná plocha,Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  Csaba Fehér Ing. László Győrfy
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. István Zámbó

   Nehlasovali: