Číslo hlasovania: 7923
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k žiadosti o zníženie kúpnej ceny pozemku      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje

zníženie kúpnej ceny pozemku, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno ako p.č. 7376/1 o výmere 304 m2, ostatná plocha, pre Tibora Jankovicsa, trvalým pobytom Komárno, podnikateľ obchodným menom Tibor Jankovics – VIT MARKET, IČO: 17596483, zapísaný v živnostenskom registri Obvodného úradu v Komárne, číslo živnostenského registra: 401– 4170, schválenej uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 105/2007 dňa 19.04.2007 za dvojnásobok ceny podľa BDÚ t.j. 2.162,- Sk/m2, s vecným bremenom, nakoľko pod pozemkom sa nachádza kanalizačný zberač, plynovod a plynová prípojka.Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  Csaba Fehér Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus

   Nehlasovali: