Číslo hlasovania: 7924
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k žiadosti o zníženie kúpnej ceny pozemku



      Mestské zastupitežstvo v Komárne

schvažuje

zmenu uznesenia Mestského zastupitežstva v Komárne č. 123/2007 zo dňa 19. apríla 2007 nasledovne:

”A/ schvažuje

odpredaj pozemkov, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno, mesta p.č. 7999/2 o výmere 20 m2, ostatná plocha, p.č. 7999/3 o výmere 18 m2, ostatná plocha, p.č. 7999/4 o výmere 18 m2, ostatná plocha, p.č. 7999/5 o výmere 18 m2, ostatná plocha, p.č. 7999/6 o výmere 18 m2, ostatná plocha, p.č. 7999/7 o výmere 18 m2, ostatná plocha, p.č. 7999/8 o výmere 18 m2, ostatná plocha, 7999/9 o výmere 18 m2, ostatná plocha, p.č. 7999/10 o výmere 18 m2, ostatná plocha, p.č. 7999/11 o výmere 18 m2, ostatná plocha, p.č. 7999/12 o výmere 18 m2, ostatná plocha, p.č. 7999/13 o výmere 18 m2, ostatná plocha, p.č. 7999/14 o výmere 18 m2, ostatná plocha, a p.č. 7999/15 o výmere 18 m2, ostatná plocha, pre Ing. Tibora Szentiványiho, trvalým pobytom Komárno čas Nová Stráž, za cenu podža BDÚ mesta 1 081,- Sk/m2, za nasledovných podmienok:

- viazanos vypracovaného návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnutežností platí kupujúci,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpeči spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu A/ mesta uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ”



Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus

   Nehlasovali: