Číslo hlasovania: 7925
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k žiadosti o uzatvorenie splátkového kalendára na zaplatenie dlžnej sumy na nájomnom      Mestské zastupitežstvo v Komárne

neschvažuje

uzatvorenie splátkového kalendára na splatenie dlhu vo výške 521.666,- Sk, ktorá vznikla v období od 01. 10. 2003 do 31. 12. 2006 na základe Zmluvy o prenájme nebytových priestorov, uzatvorenej pod č. 308/99-OOP dňa 19.01.2000, predmetom ktorej bol nájom nebytových priestorov s podlahovou plochou 626 m2 na prízemí budovy Dôstojníckeho pavilónu (bývalá MŠ) so s.č. 142 na p.č. 1846/2, vedenej na LV 6434 v K.ú. Komárno s Knižnicou J. Szinnyeiho v Komárne – Szinnyei József Könyvtár Komárom, so sídlom Ulica Eötvösa 35, 945 33 Komárno.Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus

   Nehlasovali: