Číslo hlasovania: 7926
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k návrhu na prenechanie majetku mesta do správy základnej školy      Mestské zastupitežstvo v Komárne

A/ schvažuje

prenechanie hnutežného majetku Mesta Komárno v súlade s § 13 ods. 1 VZN č. 3 o zásadách hospodárenia s majetkom Mesta Komárno v znení neskorších predpisov, dňom 01. augusta 2007, do správy Mestského podniku cestovného ruchu, IČO 17 638 119, so sídlom Záhradnícka 4, 945 01 Komárno, zapísaného v Živnostenskom registri Obvodného úradu v Komárne, číslo živnostenského registra 401-7475:
- objekt plynovej kotolne, nachádzajúcej sa v obytnom dome na Ulici slobody so súpisným číslom 1748 na parcele č. 5167, ktorá bola kolaudovaná dňa 03.04.2006 v celkovej hodnote 1 369 742,80 Sk.
- objekt plynovej kotolne, nachádzajúcej sa v obytnom dome na Ulici rožníckej školy so súpisným číslom 873, na parcele č. 3968, v celkovej hodnote stanovenej znaleckým posudkom dodatočne,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpeči spracovanie a zaslanie protokolu o prenechaní majetku mesta do správy Mestského podniku cestovného ruchu, v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:
Ing. László Győrfy

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus

   Nehlasovali: