Číslo hlasovania: 7928
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k návrhu na spolufinancovanie investície „Cesta I/63 Komárno, križovatka s MK Hadovská cesta“      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

finančnú spoluúčasť Mesta Komárno združením finančných prostriedkov na realizáciu investície „ Cesta I/63 Komárno, križovatka Hadovská cesta“ – stavebný objekt 102-00 Miestne komunikácie a chodníky v maximálnej výške 4,9 mil. Sk s investorom Slovenská republika – Slovenská správa ciest, so sídlom Miletičova 19, 826 19 Bratislava, IČO 003328, rozpočtová organizácia, zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou číslo 5854/M-1995 zo dňa 7.12.1995, vydanou v úplnom znení pod číslom 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

1. zabezpečiť zaslanie oznámenia o prijatí uznesenia Mestského zastupiteľstva
Slovenskej správe ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, v zmysle bodu A/ tohto
uznesenia,

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ


3. spracovať návrh zmluvy o združení finančných prostriedkov v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 60 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 4
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép Ing. István Zámbó

   Proti:
Ing. Péter Birkus Ing. László Győrfy Ing. László Stubendek MUDr. Péter Tóth

   Zdržali sa:
Ing. Gábor Dékány JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali: