Číslo hlasovania: 793
Číslo bodu: 24.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – finančná čas k čerpaniu a plneniu rozpočtu k 31.3.2004 – školy a školské zariadenia v zriaďovatežskej pôsobnosti mesta Komárno


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

berie na vedomie

čerpanie a plnenie rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovatežskej pôsobnosti mesta Komárno ku dňu 31.3.2004 vo výške 33.766 tis. Sk.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy Ing. Péter Békési
 Attila Farkas Mgr. Lajos Szép Ing. László Győrfy RNDr. Géza Nagy
JUDr. Éva Hortai Ing. István Zámbó Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník
PaedDr. István Bende MUDr. Anton Marek Ing. Zoltán Varga Mgr. György Batta
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Frigyes Gogola

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: