Číslo hlasovania: 7930
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k návrhu na zrušenie Mestského podniku cestovné ruchu Komárno v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo 224/2007 zo dňa 7. júna 2007      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ berie na vedomie

právnu analýzu k zámeru na zrušenie Mestského podniku cestovného ruchu Komárno a zriadenie následníckych organizácií s rozdelením činností a zariadení na následnícke organizácie v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo 224/2007 zo dňa 7. júna 2007,

B/ ukladá
Ing. Ľubošovi Veľkému, riaditeľovi Mestského podniku cestovného ruchu v Komárne

pripraviť potrebné dokumentácie na založenie nástupníckych organizácií v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo 224/2007 zo dňa 7. júna 2007 a predložiť na schválenie na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne s návrhom harmonogramu.

Termín: nasledujúce zasadnutie MZ
Zodpovedný: riaditeľ MPCRPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 1
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
 Juraj Bača Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:
Ing. László Győrfy

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány Ing. László Stubendek

   Nehlasovali: