Číslo hlasovania: 7932
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k návrhu plánu zasadnutí Mestského zastupitežstva v Komárne      Mestské zastupitežstvo v Komárne

berie na vedomie

plán zasadnutí Mestského zastupitežstva v Komárne na II. Polrok 2007:

27. september 2007,
15. november 2007,
20. december 2007.Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: