Číslo hlasovania: 7933
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k úprave trasy linky číslo MHD 8 spoj č. 3      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

upraviť trasu linky číslo MHD 8 spoj číslo 3 a to nasledovne:

- linka číslo MHD 8 spoj číslo 3 bude odchádzať o 6.55 hod. z mestskej časti Čerhát v čase školského vyučovania od 1. septembra 2007,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

vydať dopravcovi SAD Nové Zámky a. s. novú licenciu podľa nového cestovného
poriadku.

Termín: do 15. augusta 2007
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: