Číslo hlasovania: 7934
Číslo bodu: 9.
Uznesenie      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

ukladá
Mestskému úradu Komárno

preveriť možnosť zámeny (náhrady) ponuknutej hmotnej pomoci Ing. Petra Birkusa, t.j.

- Ing. Peter Birkus dodá na školu ZŠ Eötvösa v hodnote 150.000,-Sk – 200.000,-Sk bezplatne PVC okná,
- Mestský úrad Komárno zníži čiastku o 150 000,-Sk – 200 000,-Sk u obnove ZŠ Eötvösa,
- z ušetrených financií zakúpi Mestský úrad Komárno stoly a stoličky pre ZŠ na ul. Rozmarínovej.Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Tamás Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
MUDr. Péter Tóth

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: