Číslo hlasovania: 794
Číslo bodu: 24.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – finančná časť k čerpaniu a plneniu rozpočtu k 31.03.2004 – MsKS


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

berie na vedomie

čerpanie a plnenie rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Komárno, ku dňu 31.03.2004 na strane príjmov vo výške 2.373 tis Sk a výdavkov vo výške 2.373 tis. Sk.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy Ing. Péter Békési
 Attila Farkas Mgr. Lajos Szép Ing. László Győrfy RNDr. Géza Nagy
JUDr. Éva Hortai Ing. István Zámbó Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník
PaedDr. István Bende MUDr. Anton Marek Ing. Zoltán Varga Mgr. György Batta
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Frigyes Gogola

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: