Číslo hlasovania: 795
Číslo bodu: 24.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – finančná časť k čerpaniu a plneniu rozpočtu k 31.03.2004 – MPCR


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

berie na vedomie

čerpanie a plnenie rozpočtu organizácie Mestského podniku cestovného ruchu Komárno ku dňu 31.03.2004 na strane príjmov vo výške 5.138 tis. Sk a výdavkov vo výške 12.154 tis. Sk.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy  Attila Farkas
Mgr. Lajos Szép Ing. László Győrfy RNDr. Géza Nagy Ing. István Zámbó
Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník PaedDr. István Bende MUDr. Anton Marek
Mgr. György Batta Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Frigyes Gogola

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Békési JUDr. Éva Hortai Ing. Zoltán Varga

   Nehlasovali: