Číslo hlasovania: 796
Číslo bodu: 24.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – finančná časť k čerpaniu a plneniu rozpočtu k 31.03.2004 – Média Comaromiensis


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

berie na vedomie

čerpanie a plnenie rozpočtu Média Comaromiensis, n.f., ku dňu 31.03.2004 na strane príjmov vo výške 1.029 tis. Sk a výdavkov vo výške 790.637,- Sk.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy Ing. Péter Békési
 Attila Farkas Mgr. Lajos Szép Ing. László Győrfy RNDr. Géza Nagy
JUDr. Éva Hortai Ing. István Zámbó Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník
PaedDr. István Bende MUDr. Anton Marek Ing. Zoltán Varga Mgr. György Batta
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Frigyes Gogola

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: