Číslo hlasovania: 797
Číslo bodu: 24.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – finančná čas k čerpaniu a plneniu rozpočtu k 31.03.2004 – Schola Comaromiensis


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

berie na vedomie

čerpanie a plnenie rozpočtu organizácie Schola Comaromiensis ku dňu 31.3.2004 na strane príjmov vo výške 510 tis. Sk a výdavkov vo výške 510 tis. Sk.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: