Číslo hlasovania: 7976
Číslo bodu: 17..
Uznesenie k Informatívnej správe o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne ku dňu 12.03.2008


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ berie na vedomie

Informatívnu správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne ku dňu 12.03.2008,

B/ mení

uznesenie Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 473/2007 zo dňa 15. novembra
2007 nasledovne :

„ Mestské zastupiteľstvo v Komárne

    A/ neschvaľuje

prenájom časti pozemku o výmere 1755 m2 z p.č. 9447 o výmere 115014 m2, ostatná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, za účelom vybudovania OX-BOW centra, pre Ing. Zoltána Pappa, trvalým pobytom Komárno, podnikateľa obchodným menom Ing. Zoltán Papp – PAPP, IČO: 41608160, zapísaný v Živnostenskom registri Obvodného úradu v Komárne, číslo živnostenského registra: 410-15176, nakoľko je potrebné uvažovať o riešení celej lokality komplexne,

    B/ ukladá
    Mestskému úradu v Komárne


zabezpečiť spracovanie územného plánu zóny okolia Mŕtveho ramena Váhu s tým, že Mesto Komárno má požiadať Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja o poskytnutie dotácie v súlade s Výnosom Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR z 8 8.2005 č. MVRR-2005-3856/38753-41:1809/M o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí a miest.

Termín : schválenie Zadania pre Územný plán zóny november 2008
Zodpovedný : prednosta MsÚ“
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
 László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth JUDr. Tamás Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
 Attila Petheő

   Nehlasovali: