Číslo hlasovania: 7977
Číslo bodu: 17..
Uznesenie k Správe o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2007


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

berie na vedomie

Správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti a o prešetrení sažností a petícií za rok 2007.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Tamás Novák

   Nehlasovali: