Číslo hlasovania: 7978
Číslo bodu: 17..
Uznesenie k záverečnému účtu mesta Komárno za rok 2007


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

1. celoročné hospodárenie mesta Komárno za rok 2007 bez výhrad,
2. plnenie rozpočtu mesta Komárno nasledovne:

Ukazovateľ Schválený rozpočet
na rok 2007
v tis. Sk
Upravený rozpočet
na rok 2007
v tis. Sk
Skutočnosť k
31.12.2007
v tis. Sk
plnenie %
Bežné príjmy spolu454 263503 718493 99998,07%
Kapitálové príjmy spolu84 95980 77376 69694,95%
Finančné príjmy spolu80 70088 57339 14342,90%
SPOLU PRÍJMY619 922673 064609 83890,61%
Bežné výdavky spolu454 263491 938472 81796,11%
Kapitálové výdavky spolu150 459165 92695 32757,45%
Finančné výdavky spolu 15 20015 200
14 51495,49%
SPOLU VÝDAVKY619 922673 064582 65886,57%

3. prebytok hospodárenia Mesta Komárno ku dňu 31. decembra 2007 vo výške 27 296 175,61 Sk, z toho prostriedky štátneho rozpočtu cielene určené pre použitie v nasledujúcom roku vo výške 522 097,44 Sk,

4. rozdelenie hospodárskeho výsledku do peňažných fondov mesta nasledovne:
- zvýšenie rezervného fondu o 2 677 410,00 Sk,
- zvýšenie investičného fondu o 24 096 668,17 Sk,

5. celkový stav peňažných fondov mesta Komárno k 31.12.2007:
- rezervný fond 8 743 386,12 Sk,
- investičný fond 25 938 392,56 Sk,

Súvaha Mesta Komárno k 31.12.2007, Výkaz ziskov a strát Mesta Komárno k 31.12.2007, poznámky k účtovnej závierke Mesta Komárno zostavenej k 31.12.2007, Zápisnica Hlavnej inventarizačnej komisie z inventarizácie majetku a záväzkov k 31.12.2007, Správa nezávislého audítora tvorí prílohu uznesenia,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne


informovať o opatreniach uvedených hlavným kontrolórom v bode 3.7.3. v uvedených termínoch.Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: