Číslo hlasovania: 7979
Číslo bodu: 17..
Uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodárenia Domova Dôchodcov Komárno za rok 2007


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

berie na vedomie

výsledok hospodárenia rozpočtovej organizácie Domov Dôchodcov Komárno za rok 2007 nasledovne:

príjmy 29.831 tis. Sk,
výdavky 29.831 tis. Sk,

s tým, že hospodársky výsledok za rok 2007 je vyrovnaný.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: