Číslo hlasovania: 798
Číslo bodu: 24.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – finančná časť k čerpaniu a plneniu rozpočtu k 31.03.2004 – Domov penzión pre dôchodcov a DD


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

berie na vedomie

čerpanie a plnenie rozpočtu Domova penziónu pre dôchodcov a Domova dôchodcov Komárno ku dňu 31.3.2004 na strane príjmov vo výške 6.008 tis. Sk a výdavkov vo výške 5.858 tis. Sk.




Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy Ing. Péter Békési
 Attila Farkas Mgr. Lajos Szép Ing. László Győrfy RNDr. Géza Nagy
JUDr. Éva Hortai Ing. István Zámbó Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník
PaedDr. István Bende Ing. Zoltán Varga Mgr. György Batta Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Frigyes Gogola

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: