Číslo hlasovania: 7980
Číslo bodu: 17..
Uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodárenia Mestského kultúrneho strediska Komárno za rok 2007


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

berie na vedomie

1. výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko Komárno za rok 2007 nasledovne:

výnosy 12.830 tis. Sk
náklady 13.030 tis. Sk
hospodársky výsledok vo výške - 200 tis. Sk.

2. vysporiadanie straty hospodárenia roku 2007 z fondu reprodukcie príspevkovej organizácie.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: