Číslo hlasovania: 7981
Číslo bodu: 17..
Uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodárenia Schola Comaromiensis za rok 2007


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A/ berie na vedomie

1. výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie Schola Comaromiensis za rok
2007 nasledovne:

výnosy: 1.454 tis. Sk,
náklady: 2.017 tis. Sk,
hospodársky výsledok vo výške - 563 tis. Sk,

2. vysporiadanie straty hospodárenia roku 2007 z fondu reprodukcie príspevkovej organizácie.

B/ žiada
MUDr. Tibora Bastrnáka, primátora Mesta Komármo

požiada Doc. Ing. Sándora Alberta, CSc., rektora Univerzity J. Selyeho o informáciu, či univerzita plánuje otvori fakultu v odbore záhradníctvo, ak áno, od akého termínu.

Termín: do 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: primátor mesta
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali: