Číslo hlasovania: 7983
Číslo bodu: 17..
Uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodárenia Strediska služieb škole v Komárne za rok 2007


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

berie na vedomie

1. výsledok hospodárenia mestskej príspevkovej organizácie Strediska služieb škole v Komárne za rok 2007 nasledovne:

výnosy: 6.299 tis. Sk,
náklady: 6.254 tis. Sk,
hospodársky výsledok vo výške: 40 tis. Sk (po zdanení)

2. rozdelenie hospodárskeho výsledku do peňažných fondov Strediska služieb škole v Komárne nasledovne:

navýšenie rezervného fondu o 40 tis. Sk v súlade s § 25 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
MUDr. Tamás Hollósy Ing. László Stubendek

   Nehlasovali: