Číslo hlasovania: 7984
Číslo bodu: 17..
Uznesenie k vykonaniu komplexnej kontroly hospodárenia Mestského podniku cestovného ruchu Komárno za rok 2007


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ berie na vedomie

1. výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie Mestský podnik cestovného ruchu s výhradou za rok 2007 nasledovne:

výnosy: 47.512 tis. Sk
náklady: 57.206 tis. Sk
hospodársky výsledok vo výške: – 9.694 tis. Sk,

2. vysporiadanie straty hospodárenia za rok 2007
a) zo zisku z podnikateľskej činnosti príspevkovej organizácie po zdanení najneskôr v nasledujúcich dvoch rozpočtových rokoch po roku, v ktorom bola strata vykázaná,
b) z kladného výsledku hospodárenia z hlavnej činnosti príspevkovej organizácie najneskôr v nasledujúcich dvoch rozpočtových rokov po roku, v ktorom bola strata vykázaná, ak nie je možné uhradiť stratu podľa ods. 2 písmena a) tohto uznesenia,
c) z fondu reprodukcie organizácie, ak nie je možné vysporiadať stratu ani podľa ods. 2 písm. b) tohto uznesenia,

B/ ukladá
Hlavnému kontrolórovi Mesta Komárno

vykonať komplexnú kontrolu hospodárenia Mestského podniku cestovného ruchu Komárno za obdobie 01.01.2007 – 31.12.2007 a predložiť správu o výsledku kontroly na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne.

Termín: nasledujúce zasadnutie MZ
Zodpovedný: Hlavný kontrolór Mesta Komárno
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Mgr. Lajos Szép

   Nehlasovali: