Číslo hlasovania: 7985
Číslo bodu: 17..
Uznesenie k návrhu rozpočtu Domova Dôchodcov Komárno na roky 2008 – 2010


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

rozpočet rozpočtovej organizácie Domova Dôchodcov Komárno na roky 2008 – 2010 v členení:

- rok 2008: 26.413 tis. Sk,
- rok 2009: 28.260 tis. Sk,
- rok 2010: 30.072 tis. Sk,
ako vyrovnaný,
(rozpočet tvorí prílohu uznesenia),

B/ ukladá
Eve Ipóthovej, riaditeľke Domova dôchodcov Komárno

postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: priebežne
Zodpovedná: riaditeľka DD Komárno
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus

   Nehlasovali: