Číslo hlasovania: 7986
Číslo bodu: 17..
Uznesenie k návrhu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Komárno na roky 2008 – 2010


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

rozpočet príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko Komárno na roky 2008 – 2010 v členení:

- rok 2008: 13.796 tis. Sk, (z toho príspevok mesta je 8.316 tis. Sk)
- rok 2009: 13.641 tis. Sk, (z toho príspevok mesta je 8.126 tis. Sk)
- rok 2010: 13.641 tis. Sk, (z toho príspevok mesta je 8.126 tis. Sk)
ako vyrovnaný,
(rozpočet tvorí prílohu uznesenia),

B/ ukladá
Anne Vargovej, riaditeľke Mestského kultúrneho strediska Komárno

postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: priebežne
Zodpovedná: riaditeľka MsKS Komárno
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: