Číslo hlasovania: 7987
Číslo bodu: 17..
Uznesenie k návrhu rozpočtu Schola Comaromiensis na roky 2008 – 2010


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

rozpočet príspevkovej organizácie Schola Comaromiensis na roky 2008 – 2010 v členení:

- rok 2008: 1.409 tis. Sk, (z toho príspevok mesta je 370 tis. Sk)
- rok 2009: 1.373 tis. Sk, (z toho príspevok mesta je 420 tis. Sk)
- rok 2010: 1.351 tis. Sk, (z toho príspevok mesta je 400 tis. Sk)
ako vyrovnaný,
(rozpočet tvorí prílohu uznesenia),

B/ ukladá
Zuzane Holderikovej, riaditeľke Schola Comaromiensis

postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: priebežne
Zodpovedná: riaditeľka Schola Comaromiensis
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
MUDr. Anton Marek

   Nehlasovali: