Číslo hlasovania: 7988
Číslo bodu: 17..
Uznesenie k návrhu rozpočtu Média Comaromiensis, n.f., na roky 2008 – 2010


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A/ berie na vedomie

rozpočet neinvestičného fondu Média Comaromiensis, n.f., na roky 2008 – 2010 v členení:

- rok 2008: 4.790 tis. Sk,
- rok 2009: 6.596 tis. Sk,
- rok 2010: 6.596 tis. Sk,
ako vyrovnaný,
(rozpočet tvorí prílohu uznesenia),

B/ žiada
správcu fondu Média Comaromiensis, n.f.,

postupova v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: priebežne
Zodpovedný: správca fondu Média Comaromiensis, n.f.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali: