Číslo hlasovania: 7989
Číslo bodu: 17..
Uznesenie k návrhu rozpočtu COMORRA SERVIS na roky 2008 – 2010


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

rozpočet príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS na roky 2008 – 2010 v členení:

- rok 2008: 22.581 tis. Sk, (z toho príspevok mesta je 18.077 tis. Sk)
- rok 2009: 22.443 tis. Sk, (z toho príspevok mesta je 17.624 tis. Sk)
- rok 2010: 21.443 tis. Sk, (z toho príspevok mesta je 16.624 tis. Sk)
ako vyrovnaný,
(rozpočet tvorí prílohu uznesenia),

B/ ukladá
Ing. Dezső Nágelovi, riaditeľovi COMORRA SERVIS

postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: priebežne
Zodpovedný: riaditeľ COMORRA SERVIS
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Tamás Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus MUDr. Anton Marek  Attila Petheő

   Nehlasovali: