Číslo hlasovania: 799
Číslo bodu: 24.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – finančná časť k rozpočtu na rok 2004 – Domov penzión pre dôchodcov a DD


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

rozpočet Domova penziónu pre dôchodcov – Domova dôchodcov Komárno na strane príjmov a výdavkov vo výške 19.197 tis. Sk na rok 2004.

B) ukladá riaditeľke Domov penzión pre dôchodcov – Domov dôchodcov Komárno

postupovať v zmysle bodu A/ uznesenia.

Termín: ihneď
Zodpovedný: riaditeľka DPD-DD
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy Ing. Péter Békési
 Attila Farkas Mgr. Lajos Szép Ing. László Győrfy RNDr. Géza Nagy
JUDr. Éva Hortai Ing. István Zámbó Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník
PaedDr. István Bende Ing. Zoltán Varga Mgr. György Batta Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Frigyes Gogola

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: