Číslo hlasovania: 7991
Číslo bodu: 17..
Uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej školy, Komenského ul. 3, Komárno za rok 2007


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

berie na vedomie

1. výsledok hospodárenia Základnej školy, Komenského ul. 3, Komárno za rok 2007 nasledovne:

príjmy celkom: 16.649 tis. Sk
výdavky celkom: 16.649 tis. Sk

2. výsledok hospodárenia Školského klubu detí pri Základnej škole, Komenského ul. 3, Komárno za rok 2007 nasledovne:

príjmy celkom: 1.596 tis. Sk
výdavky celkom: 1.596 tis. Sk

záväzky vo výške: 0,- Sk
pohžadávky vo výške: 0,- Sk

s tým, že hospodársky výsledok za rok 2007 je vyrovnaný.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: