Číslo hlasovania: 7992
Číslo bodu: 17..
Uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Móra Jókaiho, Ul. mieru 2, Komárno – Jókai Mór Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom za rok 2007


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

berie na vedomie

1. výsledok hospodárenia Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Móra Jókaiho, Ul. mieru 2, Komárno – Jókai Mór Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom za rok 2007 nasledovne:

príjmy celkom: 12.112 tis. Sk
výdavky celkom: 12.112 tis. Sk

2. výsledok hospodárenia Školského klubu detí pri Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským Móra Jókaiho, Ul. mieru 2, Komárno za rok 2007 nasledovne:

príjmy celkom: 1.854 tis. Sk
výdavky celkom: 1.781 tis. Sk
nevyčerpané vlastné príjmy: 73 tis. Sk

záväzky vo výške: 0,- Sk
pohžadávky vo výške: 0,- Sk

s tým, že hospodársky výsledok za rok 2007 je vyrovnaný.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus MUDr. Tamás Hollósy

   Nehlasovali: